Standard vilkår ved kjøp av IT utstyr/programvare/tjenester

1. GENERELT

Standardvilkårene regulerer Leverandørens betingelser ved salg av standard komponenter i form av IT utstyr og eventuelt også̊ tilhørende programvare, heretter referert til som leveransen, som er ferdig spesifisert og utviklet før kontraktsinngåelse, og som kan brukes slik de leveres fra produsent og/eller settes sammen av Leverandøren for å dekke Kundens behov.

Samlet er Leverandøren og Kunden heretter referert til som Partene. Standardvilkårene er heretter referert til som Vilkår eller Vilkårene.

Vilkårene gjelder også̊ for eventuelle tjenester som skal leveres sammen med leveransen.

Vilkårene, sammen med Leverandørens tilbud med bilag, signert av Kunden, utgjør kontrakten/avtalen mellom Kunden og Leverandøren. Tillegg til eller avvik fra Vilkårene må̊ avtales skriftlig og skal fremgå̊ av bilag til kontrakten.

Produktinformasjon som tegninger, brosjyrer, opplysninger om tekniske data er kun veiledende med mindre annet er uttrykkelig avtalt mellom partene.

Kunden bærer alltid ansvaret for at den person/ansatte som på̊ vegne av Kunden bestiller IT utstyr hos Leverandøren, er bemyndiget av Kunden til å kunne foreta bestilling.

2. DEFINISJONER

IT utstyr:

Datamaskiner med tilbehør, printere, nettverksutstyr mv.

Leveringstidspunkt:

Det tidspunkt Kunden mottar leveransen på̊ avtalt sted. Installasjonsdag:

Den dag Leverandøren er ferdig med eventuell avtalt installasjon, og har gitt Kunden melding om dette. Programvare:

Programvare knyttet til funksjonaliteten til levert IT utstyr.

Tjenester:

Den kompetanse og kunnskap Leverandøren mot betaling stiller til rådighet for Kunden.

Ytelser:

De tjenester og produkter Kunden etter Kontrakten skal motta fra Leverandøren.

Normal arbeidstid:

Mandag - fredag (virkedager) kl. 08:00-16:00.

 

3. PRISBETINGELSER OG LEVERING

3.1 Kontraktssummen

Kontraktssummen og eventuelle avtalte timehonorarer for tjenester kommer frem av Leverandørens tilbud med bilag, signert av Kunden.

Kontraktssummen for IT utstyr og tilhørende programvare faktureres på̊ leveringstidspunktet. Dersom leveringstidspunktet må̊ utsettes på̊ grunn av forhold Kunden er ansvarlig for, kan Leverandøren likevel fakturere kontraktssummen på̊ opprinnelig avtalt leveringstidspunkt.

Påløpte kostnader knyttet til tjenester faktureres månedlig. Dersom det i Kontrakten ikke er avtalt fast pris for installasjon eller andre ytelser fra Leverandøren, betales dette etter medgått tid og materiell og etter gjeldende satser.

Eventuelle løpende faste tjenester iht. Kontrakten betales forskuddsvis pr. kvartal regnet fra avtalt startdato dersom annet ikke er avtalt. Første gang faktureres frem til nærmeste hele kvartal dersom annen faktureringsperiode ikke er avtalt.

Faktura forfaller til betaling pr. 14 dager regnet fra fakturadato.

3.2 Leveringsbetingelser

Hvis ikke annet er avtalt, skal Leverandøren levere Ex Works (INCOTERMS 2000) fra den adresse varen til enhver tid er lagerført hos Leverandøren, eller fra Leverandørens underleverandørs adresse. Fraktbeløp legges ut av Leverandøren og

faktureres Kunden sammen med varene. Dersom levering ikke kan finne sted til avtalt leveringstidspunkt som følge av forhold Kunden har ansvaret for, plikter Leverandøren å ta hånd om lagerhold av varene inntil Kunden er klar til å motta leveransen. Leverandøren er berettiget til å kreve lagerleie og eventuelle andre påløpte kostnader.

3.3 Avregning for tjenester

Alle avtalte timepriser gjelder for arbeid innenfor normal arbeidstid. For arbeid utført utenom normal arbeidstid påløper overtidstillegg etter gjeldende satser. Reisetid faktureres pr. påbegynte time etter gjeldende satser. I tillegg faktureres kilometerpris på NOK 5,00 fra første kjørte kilometer. Kostnader for evt. ferger, tog, fly, bomavgift, parkering, diett o.l. belastes kunden etter kostpris.

3.4 Prisendringer

Dersom lover, forskrifter, retningslinjer, avgiftsreguleringer mv. vedtas eller endres etter at Kontrakten er inngått, og slike endringer påvirker Leverandørens kostnader eller fremdrifts- og leveringsmuligheter, kan Leverandøren kreve endring i den avtalte pris og/eller fremdrifts/leveringsplan som reflekterer virkningen av slike vedtak eller endringer, med virkning fra den dagen endringen trådte i kraft.

Ved dokumenterte endringer i valutakurser som påvirker de kostnader Leverandøren har i forbindelse med leveransen, kan Leverandøren justere prisene tilsvarende uten ytterligere varsel.

Leverandøren kan endre Kontraktens priser for eventuelle løpende tjenester med 1 måneds skriftlig varsel i henhold til endringer i konsumprisindeksen for varer og tjenester, begrenset til en gang per år.

Leverandøren kan endre Kontraktens priser for eventuelle løpende tjenester med 1 måneds skriftlig varsel i henhold til dokumenterte forandringer i kostnader for arbeid og deler, herunder for eksempel dokumenterte prisendringer fra underleverandør.

3.5 Endringer i leveransen

Dersom Kunden ønsker endring i den avtalte leveranse som medfører at leverings-forpliktelsenes karakter og/eller omfang blir annerledes enn forutsatt, har Leverandøren rett til å kreve endring i vederlag og/eller tidsplaner.

3.6 Salgspant

Leverandøren har salgspant i leveransen inntil full betaling har funnet sted.

 

4. KLARGJØRING AV INSTALLASJONSSTED

Kunden har for egen regning ansvar for å klargjøre installasjonssted, herunder eksempelvis og så langt deter relevant, besørge eventuelt separat opplagt elektrisk krafttilførsel, jording, fremføring av tilslutningspunkt (herunder datanett), kjøle- og ventilasjonsanlegg med mindre annet kommer frem av Kontrakten.

Leverandøren har ikke ansvar for feil eller forsinkelse som måtte oppstå̊ som følge av mangler ved installasjoner eller andre forberedelser som Kunden er ansvarlig for.

Dersom installasjonssted ikke er klargjort eller tilgjengelig til det tidspunkt som er avtalt, og dette ikke skyldes forhold som Leverandøren er ansvarlig for, kan Leverandøren kreve økonomisk kompensasjon for kostnader/tap, samt kreve utsettelse av  leveringstidspunktet.

Kunden skal legge til rette for at Leverandøren kan utføre avtalte tjenester, herunder sørge for at Leverandøren gis nødvendig tilgang til lokaler.

Videre, og i den grad det er relevant, at allerede eventuelle eksisterende originalprogrammer, inkl. installasjonsnøkler, serienummer og andre identifikasjoner som er nødvendige for å reinstallere programmer, finnes tilgjengelige for Leverandørens tekniske personell, at systemdokumentasjon blir vedlikeholdt og forsvarlig oppbevart, at sikkerhetskopi av programmer og data foreligger, at nødvendige rettigheter til utstyr og programmer foreligger, og at alle nødvendige godkjennelser fra tredjemann foreligger dersom Kunden ikke selv innehar slike rettigheter.

5. RISIKOOVERGANG

Kunden bærer alltid risikoen for leveransens tilfeldige undergang eller beskadigelse fra leveringstidspunktet.

6. GARANTI OG REKLAMASJON

Garantiperioden starter fra og med leveringstidspunktet. Hvis Leverandøren bærer ansvaret for installasjon, starter garantiperioden på Installasjonsdag. Kunden kan ikke gjøre gjeldende mer omfattende reklamasjonsrettigheter enn Leverandøren har i sin avtale med underleverandøren eller som følger av underleverandørens alminnelige kundeavtaler.

Leverandørens garantiansvar omfatter ikke forhold som Kunden bærer risikoen for, så som ulykke, brann, lynnedslag, overspenning, statisk elektrisitet, vannskader, miljø/-klimaforhold eller skader som påføres i forbindelse med bygningsmessige arbeider. Leverandøren er ikke ansvarlig dersom leveransen utsettes for unormal eller uautorisert bruk, eller bruk som er i strid med anbefalinger/retningslinjer gitt av Leverandøren eller Leverandørens underleverandører. Leverandøren er heller ikke ansvarlig dersom Kunden foretar endringer, modifikasjoner, sammenkobling med annet utstyr, vedlikehold o.l. som ikke er godkjent av Leverandøren.

Kunden har selv ansvaret for å lese og etterleve lisensvilkår, bruks- og  vedlikeholdsanvisninger mv. som følger med levert IT utstyr og programvare.

Konstaterer Kunden mangler ved levert IT utstyr/programvare, skal Kunden, uten ugrunnet opphold, og innen reklamasjonsfristen på̊ 24 måneder, reklamere skriftlig overfor Leverandøren.

Om kunden ønsker å reklamere på̊ tjenester utført av Leverandøren, må̊ dette gjøres skriftlig innen 14 dager etter at arbeidet er utført.

Reklamasjoner skal inneholde en spesifisert angivelse av mangelen. Reklameres det ikke innen reklamasjonsfristen, bortfaller Kundens rett til å gjøre mangelen gjeldende.

Leverandøren dekker kostnadene tilknyttet garantiarbeider med unntak av transport, frakt og forsikring av utstyret fra Kunden til den adresse Leverandøren angir for utbedring/reparasjon. Avhjelp under denne garanti vil bli foretatt innenfor

normal arbeidstid. Hvis Kunden krever det, kan avhjelp også̊ skje utenfor dette tidsrom etter nærmere avtale, eller avhjelp kan etter nærmere avtale skje hos Kunden, men da i begge tilfeller etter Leverandørens gjeldende timesatser.

Leverandøren påtar seg å avhjelpe mangler via telenettet (fjernretting) så langt leveransen gjør dette teknisk mulig. Leverandøren har ved reklamasjon av mangler rett til, etter eget valg, enten å foreta utbedring/reparasjon, omlevering, eller yte et forholdsmessig prisavslag.

7. IMMATERIELLE RETTIGHETER

For rettigheter til utstyr og programvare levert av Leverandøren kan Kunden ikke gjøre gjeldende større rett enn det som følger av produsentens standard betingelser. Kunden får bruksrett til levert programvare for bruk på̊ det utstyret den er levert til, og har ikke rett til å gjøre endringer i programvaren. Kunden kan for sikkerhetsformål kopiere den leverte programvare i henhold til gjeldende lovgivning. Programkopier kan ikke overlates i noen form til andre. For levert programvare vil de vilkår som følger av produsentens regulering av immaterielle rettigheter og lisensvilkår for øvrig, hadirekte anvendelse også̊ for denne Kontrakten.

Dersom Leverandøren, under utførelsen av arbeidet, skaper materiale som nyter eller kan nyte beskyttelse for immaterielle rettigheter, tilhører alle immaterielle rettigheter av resultatene av Leverandørens arbeid Leverandøren. Kunden kan fritt

benytte slikt materiale i sin virksomhet som en ikke-eksklusiv bruksrett. Kunden kan imidlertid ikke, uten Leverandørens skriftlige samtykke, overdra rettighetene til slikt materiale til andre.

8. KRENKELSE AV TREDJEMANNS RETTIGHETER

Leverandøren er overfor Kunden ansvarlig for at solgt programvare ikke krenker tredjemanns immaterielle rettigheter.

Dersom det felles dom i henhold til klagers påstand, er Leverandøren berettiget til, etter eget valg, enten å skaffe Kunden fortsatt rett til å benytte programvaren eller bringe krenkelsen til opphør ved å endre eller erstatte programvaren med annen programvare som i det vesentlige har samme funksjonalitet, eller si opp Kontrakten med øyeblikkelig virkning for slik programvare mot å refundere det vederlag Kunden har betalt for denne programvaren. Kunden kan ikke reise ytterligere krav mot Leverandøren som følge av ovennevnte.

Kunden er ansvarlig overfor Leverandøren for at eventuelle andre produkter som Kunden har anskaffet fra annen leverandør, og som skal inngå i herværende leveranse, ikke krenker tredjemanns immaterielle rettigheter.

9. MISLIGHOLD OG ERSTATNING

Det foreligger mislighold dersom en av partene ikke overholder sine forpliktelser iht. Avtalen og dette ikke skyldes mislighold fra den andre parten.

Det foreligger betalingsmislighold fra Kundens side dersom Kunden ikke innfrir sine betalingsforpliktelser iht. Kontrakten og dette ikke skyldes forhold på̊ Leverandørens side. Ved betalingsmislighold kan Leverandøren varsle stans i Kontraktens

ytelser med 5 dagers skriftlig varsel. Ved forsinket betaling har Leverandøren krav på̊ forsinkelsesrenter i samsvar med den til enhver tid gjeldende prosentsats etter lov om renter ved forsinket betaling.

Den part som vil påberope seg mislighold eller erstatning må̊ uten ugrunnet opphold reklamere skriftlig etter at vedkommende part fikk kjennskap til misligholdet. Dersom en av partene vesentlig misligholder sine forpliktelser etter Kontrakten, kan den annen part, etter å ha gitt parten rimelig frist til å bringe forholdet i orden, heve Kontrakten med øyeblikkelig virkning.

Betalingsmislighold utover 30 dager regnes som vesentlig mislighold.  Betalingsmislighold ut over 30 dager gir Leverandøren rett til å heve inngått kontrakt etter å ha varslet Kunden skriftlig. Dersom Leverandøren hever Kontrakten som følge av

Kundens betalingsmislighold gjelder følgende: Kunden er ansvarlig for å betale for alle Leverandørens ytelser frem til hevingstidspunktet, inklusive eventuelle inkassogebyrer og renter. Kunden er også̊ ansvarlig for å dekke kostnader som Leverandøren påføres som en direkte følge av at Kontrakten ikke gjennomføres.

Ved mislighold av Kontrakten kan den part som rammes, kreve erstatning for dokumentert økonomisk tap etter alminnelige prinsipper for erstatning, dog med følgende unntak:

a) Indirekte tap og tap av data dekkes ikke. Som indirekte tap regnes, dog ikke begrenset til, tap av fortjeneste av enhver art, tap grunnet driftsavbrudd, avsavnstap, skade på andre gjenstander eller immaterielle verdier og krav fra tredjepart.

b) Hver av partenes samlede økonomiske ansvar skal ikke under noen omstendighet overstige 50 % av kontraktssummen for levert IT utstyr (ekskl. mva.). Leverandøren har tegnet ansvarsforsikringer etter  alminnelige normer.​

10. TAUSHETSPLIKT

Partene skal ikke videreformidle eller la uvedkommende få adgang til opplysninger som gjelder den annen parts systemer, tekniske innretninger, personalforhold, forretningsmessige analyser og beregninger, samt andre forretningshemmeligheter

som ikke er offentlig kjent som parten far kunnskap om i forbindelse med avtaleinngåelse og gjennomføring av Kontrakten.

Dette gjelder både for egne ansatte og ansatte hos samarbeidspartnere.

11. FORCE MAJEURE

Dersom Kontraktens gjennomføring helt eller delvis hindres eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som etter norsk rett vil bli bedømt som Force Majeure for partene eller partenes underleverandør, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Hver av partene kan imidlertid si opp Kontrakten med en (1) måneds Skriftlig varsel dersom Force Majeure-tilfellet gjør det særlig byrdefullt for parten å opprettholde Kontrakten.

12. OVERDRAGELSE

Rettigheter og forpliktelser etter denne Kontrakten kan ikke overdras eller på̊ noen måte overføres til andre uten den annens parts skriftlige samtykke. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. Kontrakten kan dog overdras til et annet selskap i samme konsern.

Leverandøren kan dog fritt inngå factoringavtale, og Kunden kan fritt inngå leasingavtale så lenge Kontraktens bestemmelser opprettholdes uforandret.

13. LOVVALG OG TVISTELØSNING

Inngått avtale skal fortolkes i samsvar med norsk rett. Tvister som oppstår som et resultat av inngått avtale skal så langt det er mulig søkes løst i minnelighet mellom partene. Dersom tvister ikke finner sin løsning i minnelighet, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler til avgjørelse. Bergen tingrett er avtalt verneting.

Dokumentet sist oppdatert Mai 2021